Pokličite nas!

041 352 200

banner-image

Splošni pogoji

Domov > O nas > Splošni pogoji

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

POSREDNIK - OBALA NEPREMIČNINE d.o.o., Obala 16, 6320 Portorož
NAROČNIK - stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju

POGODBA O POSREDOVANJU - pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik pa se zavezuje da bo posredniku plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki jo z naročnikom sklene posrednik.

2. Plačilo za posredovanje
Plačilo za posredovanje znaša v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino 4% od dosežene prodajne cene. Kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR, se posrednik in naročnik dogovorita za fiksno posredniško plačilo. Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino največ 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Plačilo za posredovanje posrednik zaračuna le naročniku na podlagi pogodbe o posredovanju.

Posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

3. Storitve, ki so zajete v plačilo za posredovanje

 • seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine,
 • seznanitev naročnika s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
 • seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in s cenami notarskih storitev,
 • seznanjanje naročnika z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake ter sklenitev pogodbe o posredovanju,
 • oglaševanje prodaje v sredstvih javnega obveščanja v obsegu in na način, ki ga določi posrednik,
 • seznanjanje naročnika z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo,
 • organizacija in vodenje ogledov, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila in komuniciranje s strankami,
 • sestava kupoprodajne pogodbe ali najemne pogodbe, ki jih sestavi univ. dipl. pravnik,
 • prijava pogodbe pri pristojni davčni upravi in pri notarju,
 • hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla,
 • nadzor izvrševanja pogodbe, 
 • sestava zapisnika o primopredaji nepremičnine in prisotnost na njej,
 • sprememba naročniških razmerij za režijske stroške nepremičnine.

4. Storitve, ki niso zajete v plačilu za posredovanje

 • Sestava notarskega zapisa ali druga oblika pogodbe, katero mora po zakonu pripraviti notar,
 • upravne, sodne in druge takse za vse potrebne listine, notarske pristojbine in sodni prevodi listin,
 • davek na promet nepremičnin, davek na dobiček iz kapitala, DDV in ostale davčne pristojbine,
 • sodne cenitve nepremičnin, načrt etažne delitve in energetska izkaznica,
 • preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema.

5. Ostale storitve
Posrednik in naročnik se lahko dogovorita še za druge storitve, ki se jih za dodatno plačilo zavezuje opraviti posrednik, če so s pogodbo izrecno dogovorjene. 

V kolikor naročnik odpove pogodbo iz neupravičenih razlogov ali če ne želi skleniti pogodbo z osebo, s katero ga je seznanil posrednik, pod pogoji, ki jih je pred tem sporočil posredniku, se naročnik zavezuje posredniku povrniti škodo, katero mu je s tem povzročil.

6. Zavarovanje odgovornosti
Posrednik ima zavarovano poklicno odgovornost pri GENERALI zavarovalnica d.d. št. police 10020251356, višina zavarovalne vsote znaša 351.000 EUR.

7. Opravljanje storitev posredovanja
Posle posredovanja opravljata posrednika Branko Lončar, licenca št. 091, v imeniku nepremičninskih posrednikov št. 0008600091 in Marlenka Lončar, licenca št. 02394, v imeniku nepremičninskih posrednikov št. 242602394.

Kje nas najdete?

map
main building

Naša pisarna se nahaja v centru Portoroža, na naslovu:

Obala 16
6320 Portorož
Slovenija

Telefon: 05 674 10 30

GSM: 041 35 22 00

E-mail: info@obala-nepremicnine.si

Urnik

Pisarna:
ponedeljek – petek 9.00 - 14.00
sobota 9.00 - 12.00
nedelja in prazniki zaprto

Ogledi:
Vsak delovni dan in ob sobotah po predhodnem dogovoru.

Kontaktirajte nas

Branko Lončar

Branko Lončar

nepremičninski posrednik

05 674 10 30

041 35 22 00

info@obala-nepremicnine.si

HITRO SPOROČILO