Pokličite nas!

041 352 200

banner-image

Splošni pogoji

Domov > O nas > Splošni pogoji

Splošni pogoji

Na osnovi 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju objavljamo

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

POSREDNIK - nepremičninska družba OBALA NEPREMIČNINE, promet z nepremičninami d.o.o., Obala 16, 6320 Portorož, Davčna številka: 10169369, Matična številka: 2161567,

NAROČITELJ - stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju

POGODBA O POSREDOVANJU - pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje da bo posredniku plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki jo z naročiteljem sklene posrednik.

2. Plačilo za posredovanje

Višino plačila za posredovanje dogovorita posrednik in naročnik s pogodbo o posredovanju. Plačilo za posredovanje lahko posrednik zaračuna le naročniku na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.

Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene cene, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 eurov.

V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do plačila za posredovanje v višini dveh mesečnih najemnin.

Če je med pogodbenima strankama prodajne ali najemne pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

Posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

3. Storitve, ki so zajete v plačilo za posredovanje na podlagi pogodbe o posredovanju

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:

 • seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine,
 • seznanitev naročnika s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
 • seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in s cenami notarskih storitev,
 • seznanjanje naročnika z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake ter sklenitev pogodbe o posredovanju,
 • oglaševanje prodaje v sredstvih javnega obveščanja v obsegu in na način, ki ga določi posrednik,
 • seznanjanje naročnika z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo,
 • organizacija in vodenje ogledov, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila in telefonsko komuniciranje s strankami,
 • sestava kupoprodajne pogodbe, sestava najemne pogodbe,
 • prijava pogodbe pri pristojni davčni upravi in pri notarju,
 • hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla,
 • nadzor izvrševanja pogodbe,
 • sestava zapisnika o primopredaji nepremičnine in prisotnost na primopredaji nepremičnine,
 • sprememba naročniških razmerij za režijske stroške nepremičnine.

4. Storitve, ki niso zajete v plačilu za posredovanje

 • Sestava notarskega zapisa ali druga oblika pogodbe, katero mora po zakonu pripraviti notar,
 • upravne, sodne in druge takse za vse potrebne listine in notarske pristojbine,
 • davek na promet nepremičnin, davek na dobiček iz kapitala, DDV in ostale davčne pristojbine,
 • cenitev nepremičnine in načrti etažnih delitev,
 • preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema.

5. Ostale storitve

Posrednik in naročnik se lahko dogovorita tudi za druge storitve, ki se jih za dodatno plačilo zavezuje opraviti posrednik, če so s pogodbo izrecno dogovorjene. Prav tako se lahko naknadno dogovorita, da ima posrednik tudi pravico do plačila za posredovanje kadar naročnik sam najde tretjo osebo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja. V tem primeru znaša plačilo za posredovanje le 1 % od prodajne cene nepremičnine in zajema vse storitve iz 3.člena splošnih pogojev.

V kolikor naročnik odpove pogodbo iz neupravičenih razlogov ali če ne želi skleniti pogodbo z osebo, s katero ga je seznanil posrednik, pod pogoji, ki jih je pred tem sporočil posredniku, se naročnik zavezuje posredniku povrniti škodo, katero mu je s tem povzročil.

6. Odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti

Posrednik ima zavarovano poklicno odgovornost pri zavarovalniški hiši ADRIATIC SLOVENICA d.d., št. police 10017238939, višina zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti nepremičninske družbe znaša 351.000 EUR.

7. Opravljanje storitev posredovanja

Za nepremičninsko družbo OBALA NEPREMIČNINE, promet z nepremičninami d.o.o., posle posredovanja opravljata nepremičninska posrednika:

Branko Lončar, številka licence 00091, zaporedna številka vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov 0008600091,
Marlenka Lončar, številka licence 02394, zaporedna številka vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov 242602394.

Kje nas najdete?

Naša pisarna se nahaja v centru Portoroža, na naslovu:

Obala 16
6320 Portorož
Slovenija

Telefon: 05 674 10 30

GSM: 041 35 22 00

E-mail: info@obala-nepremicnine.si

Urnik

Pisarna:
ponedeljek – petek 9.00 - 14.00
sobota 9.00 - 12.00
nedelja in prazniki zaprto

Ogledi:
Vsak delovni dan in ob sobotah po predhodnem dogovoru.

Kontaktirajte nas

agent-photo

Branko Lončar

nepremičninski posrednik

05 674 10 30

041 35 22 00

info@obala-nepremicnine.si

HITRO SPOROČILO